Yhdistyksen säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on JärvenpääPlus ry (jäljempänä Yhdistys) ja sen kotipaikka on Järvenpään kaupunki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia puolueisiin sitoutumattomien kansalaisten yhteistyöelimenä, lisätä asukkaiden yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamista ja osallistumista, sekä edistää kestävää kehitystä Järvenpäässä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi Yhdistys

 • järjestää avoimia yleisötilaisuuksia
 • edistää järvenpääläisen kunnallispolitiikan uudistamista
 • asettaa ehdokkaita Järvenpään kunnallisvaaleihin ja
 • valmistelee lausuntoja, esityksiä ja aloitteita kunnallispoliittisissa asioissa Järvenpäässä.

Toimintansa tukemiseksi Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna rahakeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaiset luvat.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä sen tarkoitusperät hyväksyvä Suomen kansalainen tai sellainen ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta Yhdistyksen hallitus.

4 § JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous.

5 § JÄSENYYS, SIITÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen voi erota Yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla Yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen, joka toimii Yhdistyksen periaatteita vastaan tai jättää jäsenmaksunsa maksamatta, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa jäsenyydestä.

6 § MUUT MAKSUT

Yhdistyksen jäsenenä kunnalliseen luottamustoimeen valitulta peritään tukimaksu, jonka suuruuden päättää Yhdistyksen hallitus.

7 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi (5) muuta varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan vuosikokouksen päättyessä ja uusien hallitusten jäsenten toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä jäsenistöstään sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan siihen aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa. Hallituksen kokouksista on tiedotettava kaikille jäsenille viimeistään kokousta edeltävänä päivänä.

8 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

9 § TOIMINNANTARKASTAJAT

Yhdistyksellä on vuosikokouksen valitsemat kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan vuosikokouksen päättyessä ja uuden toiminnantarkastajan toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä.

10 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

11 § KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu Yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

12 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun Yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä:

 1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä;
 2. äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa;
 3. sääntöjen muuttamista, Yhdistyksen purkamista tai Yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

13 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. esitellään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto;
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille;
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus;
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet sekä kolme varajäsentä;
 9. valitaan kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa;
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli Yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian Yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä Yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai Yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään Yhdistyksen varat Yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.