Järvenpää Plussan vaaliohjelman laativat kaikki ehdokkaat ja jäsenet yhteisesti. Ohjelman teko käynnistyi kartoittamalla järvenpääläisten ajatuksia tulevaisuuden Järvenpäästä. Millainen sen pitää olla ja minkä pitää muuttua, jotta Järvenpää olisi kaikille unelmien kotikaupunki.

Plussan vaaliohjelma 2017

VAALIOHJELMA

Hyvässä kotikaupungissa huolehditaan kaikkien asukkaiden hyvinvoinnista ja kaupungin kehityksestä. Meille on tärkeää, että päätöksenteko on avointa ja läpinäkyvää. Kaupunkilaisilla tulee olla mahdolisuus osallistua ja vaikuttaa.

Ohjelma perustuu kolmeen arvoomme:

Avoin
• Edistämme avointa päätöksentekokulttuuria.
• Asiaan perehtyminen, vaikuttavuus ja asukkaiden etu ohjaavat päätöksentekoamme, ei puoluepolitiikka.
• Järvenpäässä tulee arvioida päätöksenteossa eri vaihtoehtojen vaikutuksia asukkaisiin ja heidän arkeensa. Lapsivaikutusten arvioinnin ohella tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen miten päätökset vaikuttavat ikäihmisten hyvinvointiin.
• Kaupunkilaisten pitää päästä osallistumaan päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun.
Plussalaiset haluavat edistää myös jatkossa erilaisia kuulemistapoja, asukasinfoja ja kaupunkilaisten kohtaamisia.
• Pidämme tärkeänä, että virkamiehet ja päättäjät ovat helposti järvenpääläisten tavoitettavissa.

Turvallinen
• Huolehdimme lasten ja nuorten riittävistä palveluista, harrastusmahdollisuuksista, työpajatoiminnasta sekä nuorten työllistymismahdollisuuksista eriarvoistumisen ja syrjäytyneisyyden vähentämiseksi.
• Julkisen liikenteen toimivuus on meille tärkeää. Parannamme liikkumisen sujuvuutta ja turvallisuutta erottamalla pyöräilyn jalankulusta, tehostamalla kunnossapitoa ja liikennesuunnittelua.
• Järkevällä ja tulevaisuuden tarpeet huomioivalla kaavoituksella edistämme kestävää kehitystä. Haluamme rakentaa vuosikymmeniä kestäviä ja monikäyttöisiä rakennuksia. Viihtyisä ja siisti kaupunkiympäristö lisää turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
• Esteettömyys lisää kaupunkilaisten tasa-
arvoisuutta ja parantaa turvallisuutta.
• Lapsilla ja työntekijöillä on oikeus turvalliseen ja terveelliseen sisäilmaan. Edellytämme oirekartoituksen tekemistä tilanteissa, joissa on herännyt huoli rakennuksen turvallisuudesta.

Oikeudenmukainen
• Kaikkien järvenpääläisten tulee saada tarvitsemansa peruspalvelut. Näemme, että yhdenvertaisuuden toteutumiseksi on huolehdittava
vammaisten ja erityisryhmien palveluohjauksesta ja hyvinvoinnista. Pidetään ikäihmiset tärkeänä osana yhteiskuntaa.
• Elinvoimainen ja kehittyvä Järvenpää on kaikkien kaupunkilaisten etu. Meidän pitää tarjota hyvät edellytykset yrittämiselle. Edistämme yritysmyönteistä ilmapiiriä tarjoamalla mahdollisuuksia kaikenkokoisille järvenpääläisyrityksille.
• Hyvä kotikaupunki satsaa lapsiystävällisyyteen, varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.
Lähikoulut, pienet ryhmäkoot, riittävät erityis-opetuksen resurssit ja varhainen tuki ovat investointeja tulevaisuuteen.